פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון

דברי תורה לפרשת ניצבים - הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א.

כתבות נוספות בנושא:

האדמו''ר מסקולען ירושלים במעונו של גאב"ד ירושלים
שמחת הנישואין לבן רב קהל חסידים טבריה ובת אב"ד מאקווא נתניה
דוכן העיתונים • כל שערי השבועונים על המסך שלכם
החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'
 • ממש בכמה צעדים אתם יכולים לעבור בנק לחצו לפרטים

  תוכן מקודם

 • דירת חדר וחצי: העניות שנחשפה לאחר הפטירה

  תוכן מקודם

 • הייתי חוזרת הביתה ומחכה לאחותי הגדולה שתחזור עם פיתות לארוחת צהרים...

  תוכן מקודם

 • מצמרר: "צעקנו לו שיקפוץ מהמיטה אבל הוא פחד"

  תוכן מקודם

סגולות מצות התשובה

בפרשתינו נאמר וְשַׁבְתָּ עַד יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ.

 א.אהוב למקום

כתב הרמב״ם (פ״ז מהלכות תשובה הלכה ו') וז״ל:

"התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד." עכ״ל הנצרך לנו. ובזה ביאר הגאון חיד״א בספרו חומת אנך (ריש פרשת מצורע) מ״ש בפסוק זאת תהיה תורת המצורע והובא אל הכהן וז״ל, "ואפשר לרמוז כי תיבת והובא אותיות ואהוב, רמז למ״ש הרמב״ם ז״ל דבעל התשובה קודם היה שנוי ומרוחק מהי, ואחרי שובו הוא אהוב וחביב, וזה רמז הכתוב פה ביום טהרתו, ואהוב לפני ה׳ כמו הכהן. עכ״ל." ומורינו ורבינו הגאון ר׳ יעקב חיים סופר שליט״א הביא מדברי מהרח״ו בספרו עץ הדעת טוב על תהלים (פרק כב) שכתב וז״ל, "להורות שלא כמדת בשר ודם מדת הקב״ה, שכשחוטא האדם לבשר ודם ואח״כ משים שלום, אינו בלבבו של חבירו כמו מקודם, אמנם השי״ת אינו משנה מאהבתו כלל ממה שהיה מקודם, רק אדרבה ״אוהב אותו יותר״ כששב בתשובה שלמה. עכ״ל." ובספר לקט מצות תשובה וצדקה (עמ כג) הביא מספר זך ונקי(דרוש יב) שכתב ז״ל, "וזה ירמוז אם אפשר ונקרב בעה״ב אל האלוקים (שמות כב יז), דהיינו לעשות תשובה על מעשיו, וקרינן ביה ונקרב שאינו מרוחק אלא קרוב, וראשי תיבות ונקרב בעל הבית אל עולה אהוב, וכמש״כ הרמב״ם שהוא אהוב ונחמד וידיד. עכ״ל. וע״ע למורינו ורבינו הרה״ג, ר׳ יעקב חיים סופר שליט״א בקונטרס פרי טוב (םימן ה) מש״כ לבאר לפי״ד הרמב״ם עליונים למעלה. ע״ש.

ב.אריכות ימים

איתא בגמ׳ יומא (פו ע״ב) אמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה. ובעיון יעקב כתב דלכן כפל הפסוק חיה יחיה לומר דיאריכו לו ימיו בעוה״ז ובעוה״ב. והרי״ף שם ביאר הכפילות למימרא שמלבד החיים הקצובים לו במדת ימיו, יוסיפו לו חיים מפני שניתוספו לו זכויות ע״י התשובה שנעשו לו הזדונות כזכויות, והזכויות הללו יוסיפו לו שנות חיים. והגרי״ח זצוק״ל בספר בניהו שם כתב, דאריכות ימיו קאי על האיכות, ואריכות שנותיו קאי על הכמות, שנאמר חיו יחיה רוצה לומר חיים כפולים, וזה רמוז בעםק התשובה עצמה שענינה היא צום קול ממון, דהיינו צדקה והצום עולה מספר ב׳ פעמים חיים, וכן קול שהוא עסק התורה עולה מספר ב׳ פעמים חיים, וכן ממון שהוא צדקה עולה ב׳ פעמים חיים.

ג.ארץ ישראל

איתא בתנדב״א רבה (פרק יח אות סא) גם יהושע אמר להן לישראל שיבדלו מן העבירה ומגזל ומכל דבר מכוער, ויהיו בקדושה ובטהרה כשיעברו בירדן שנאמר ויאמר יהושע אל העם התקדש כי מחר וכוי, ואומר הכינו לכם צידה וכוי, וכי צדה היו ישראל צריכין שם, והלא אינן היו אלא אוכלי המן, אלא מה ת״ל הכינו לכם צידה, כך אמר להם עשו תשובה כדי שתכנסו לארץ שנתן הקב״ה לאבותיכם ותאכלו מתבואתה. והגר״ח פאלאג'י הביא דברי התנדב״א הנז'בכמה מקומות, בספרו ברכת מל״ח (עמי תצד, ותיב, ותכו, ותעב), וכתב דכדי לזכות לארץ ישראל חייבים לעשות תשובה, ועי״ש בזה מה שהסביר מילתא בטעמא. ובספרו ארצות החיים (שער ג אות ח) הביא דברי התנדב״א הנ״ל, והוסיף בזה״ל, וזכור לטוב הרב הגדול בעל יד אהרון זיע״א, דהיה אחד מגדולי עירנו, כשנסע מכאן לארץ ישראל, עם היותו זקן בא בימים, סמוך להליכתו עשה הפסקה גדולה, להיות מוסיף קדושה על קדושתו, הגם כי צדיק גמור היה, זכותו יגן בעדנו.

ד.בנים זכרים בעלי תורה

איתא בתנא דבי אליהו רבה (פרק ו), אומר הקב״ה לבעל תשובה הריני ברחמים עמו, ואתן לו בנים בעלי קומה ועוסקים בתורה. והגר״ח פאלאג'י זצוק״ל בספר ברכת מועדיך לחיים (דרוש ח לתשובה, עמי תרג) עמד בענין זה איך זוכה הבעל תשובה להיות הקב״ה ברחמים עמו, ולזכות לבנים בעלי תורה. וביאר הדבר עפ״י מה דאיתא בזוה״ק (ר״מ דף קכב ע״א) דהבעל תשובה משלים שם הויה, ושם הויה הוא שם הרחמים, וכיון שהוא השלים שם הרחמים חל עליו מדת הרחמים, ומאחר שהוא זוכה ע״י התשובה להשלים שם הוי״ה, ממילא זוכה לבנים זכרים, כמבואר בדברי הזוה״ק ריש סדר במדבר (דף קיח ע״ב) וכן בזוה״ק סדר צו (דף לד ע״א בר״מ), דהמשלים שם הוי״ה זוכה לבנים זכרים, אם כן זהו כונת המאמר שאומר הקב״ה לבעל תשובה הריני ברחמים עמו, כיון שזכה לייחד אותיות שם הרה על ידי תשובתו, וממילא הוא זוכה לבנים זכרים כדברי הזוה״ק. וע׳ נדה (ל ע״ב) דמשמע שזכר היינו רחמים ונקיבה רומזת לדין. ע״ש. וידועים דברי בעל הטורים דזכר גימטריא ברכה. ולפמשנ״ת לעיל יש לפרש משום דהיינו מדת רחמים. וזה סוד אומרם בירושלמי שאם נולד זכר בבית אבל נתרפאה כל המשפחה שירד הדין ובא רחמים. ואכמ״ל בזה, כי מקצוע רחב הוא. ולפי״ז מובן הא דזוכה השב בתשובה שמגביר הרחמים לבנים זכרים ובפרט שעוסקים בתורה דאין לך המתקת הדין גדולה מזה. ועמש״כ הגר״ח פאלאג׳י בענין זה דבעל התשובה זוכה לבנים עוסקים בתורה ובמצוות, בס׳ ברכת מועדיך לחיים (דרוש יג, עמ׳ תצב). ע״ש.

ה.בריה חדשה

איתא בילקוט תהלים (רמז תתנ״ה) על הפסוק תכתב זאת לדור אחרון, אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה ויוהכ״פ ועושין תשובה, ואתה בורא אותם בריה חדשה, הוי ועם נברא יהלל יה. ע״כ. ועיין להגר״ח פאלאגיי בספרו ברכת מל״ח ח״א (דרוש ב לשבת תשובה) שהאריך לפרש עפ״י הקדמה זו כמה וכמה מדרשים, והביא דהרב החסיד בספר שארית יעקב (דדר נצבים) הביא מה שאמרו רז״ל דע״י התשובה הקב״ה בורא אותם בריה חדשה והוי פנים חדשות, ובזה פירש מה שאמרו רז״ל (יומא פו ע״ב) דגדולה תשובה שדוחה ל״ת שבתורה, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו, אבל הוא יתברך עושה אותם בריה חדשה, ופנים חדשות באו לעולם, ואין הם אותה האשה שנתגרשה מבעלה, ולזה אמר ועם נברא יהלל יה. עכ״ד. ולפי מהלך זה דהעושה תשובה הופך לבריה חדשה, מצאתי למהר״ש גאבעל זצ״ל בספרו כלי גולה עמ״ס כתובות (ז ע״ב, ד״ה והוא) שכתב לבאר דברי התו"ס דשבת חשיבא פנים חדשות דאמרינן באגדה מזמור שיר ליום השבת, אמר הקב״ה פנים חדשות באו לכאן. וביאר הרב עפ״י הידוע דשבת גורם למחילת עוונות, עיין בשו״ת טוב טעם ודעת (ח״ב מהדורא ג סימן קעב) דכתב להוכיח כן, ושבת הוא זמן כפרה כידוע מאמר חז״ל כל השומר שבת וכו', ועי הקדמת אגלי טל, וממילא נעשה האדם איש אחר וחדש ביום שבת, ואינו דומה למה שהיה בימי החול. ובזה מובן מה דהביאו הקרא מזמור שיר ליום השבת דאמר הקב״ה פנים חדשות באו לכאן, דעיין בסנהדרין (לז ע״ב, תוד״ה מכנף הארץ) דישראל אומרים שירה ביום השבת והמלאכים בימי החול, היינו דביום השבת האנשים דומים למלאכים, על כן יש להם פנים חדשות. עכ״ד.

ו.גאולה

איתא בגמ׳ יומא (פו ע״ב) א״ר יונתן גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב. וביאר מהרש״א דבודאי יש זמן לגאולה, אבל התשובה מקרבת לבא קודם זמנה, וכמ״ש בעתה אחישנה לא זכו בעתה זכו אחישנה.

ומצאתי להגאון כהנא רבה רבינו אליהו הכהן מאיזמיר שבטורקיה בספרו מדרש האיתמרי (דפו״ח עמוד קו) שביאר מדוע נקטה הגמרא לשון גדולה תשובה ״שמקרבת״ את הגאולה, דלכאורה הול״ל גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, וביאר את הקוד״ש ע״פ דברי הגמרא בנדה (יג ע״ב) אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, וידוע שהקב״ה חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ומחזיר הנשמות בגלגלול לעולם הזה בכדי לתקנם בעצה טובה, שיבואו שלמים למנוחת עולמים, ונמצא לפי זה שנשמת האדם הרשע מונעת להוציא נשמות חדשות מן הגוף, משום שבמקום נשמתו החוזרת לזה העולם היה יכול הקב״ה לשלוח נשמה חדשה מן הגוף, ואין צורך להביאו לזה העולם פעם אחרת, ולזה אמר גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, שבעבור שמת זכאי גורם להוצאת נשמות חדשות שבגוף, ומקרב בזה את הגאולה. עכ״ד.

ז.זכרון

בספר בארות המים (באר מים חיים, דף יח ע״ב) כתב ז״ל, לזכרון שמעתי מכבוד האדמו״ר מוהרש״ז זצוק״ל שאמר לאיש אחד בהתנצלו לפניו כי אינו זוכר מה שלומד, אמר לו לעשות תשובה, והטעם לזה כי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, ואין שכחה לפני כסא כבודך. עכ״ל. וכן מצאתי בקובץ התורני קבוצי אפרים שיצא לאור ע״ י הרב אפרים לנדא זצוק״ל (שנה ד, עמוד קלב). שהביא כן בשם הרבי מלובלין. וע״ש מה שפירש לפי״ז. וכ״כ בספר סגולות ישראל (מערכת ז אות לב) בשם הגאון מהרי״ץ מסטרעטין. ובזה פירשתי בס״ד מאי דאיתא בע״ז (יז ע״א), ואמר רבי לא דיים לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי. דהנה ידוע שקליפת השכחה נקראת ריב, וכמש״כ הגחיד״א בםפרו יוסף תהילות (פרק צא), והגר״ח פאלאג׳י בספרו נפש חיים (מערכת העין אות מח) וכיון שע״י התשובה זוכה לזכרון הרי שזכה לשבר קליפות רי״ב, ולכן קורין לו רבי שהוא היפך אותיות רי״ב, זה לעומת זה. ודו״ק. שוב מצאתי שהקדמה זו שע״י התשובה לא ישכח תלמודו הביאה הגר״ח פאלאג׳י בספרו נפש חיים (מערכת התיו) ורמזה במה דאיתא בתנדב״א (פרק ו) דבעל התשובה יטמינו דברי תורה בפיו לעולם, ופירש הרב שלא יגרום לו החטא ועתותיו לשכח תלמודו כענין דואג ואחיתופל שנשכחה מהם תורתם כדאיתא בסנהדרין (קו ע״ב), אלא ע״י התשובה שעושה ומכפרין לו על כל עוונותיו, תהיה תורתו ערוכה בכל איבריו ושמורה בפיו. עכ״ל הגר״ח פאלאג'י זצ״ל.

ח.מזלו משתנה

הגאון ר׳ חיים פאלאג'י בספר עמודי חיים (דף ע ע״ג) כתב בשם הרב כבוד חכמים פ״ק דברכות דאפשר דע״י התשובה משנים המזלות. והרב סייע לו מדברי התלמוד ומדרש והזוה״ק דבעל התשובה משתנה מזלו בהני מילי דתלו במזלא, הלא הם בני חיי ומזוני(מו״ק כח ע״א), דבעל התשובה זוכה לחיים כדאיתא ביומא (פו ע״ב) דגדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם, ובעל התשובה זוכה למזונות כמש״כ הרב גופיה בספרו ברכת מל״ח (דרוש ח לתשובה, עמ׳ תכו) בשם הרב חשק שלמה, דהשב בתשובה זוכה להתברך תבואתו ויהיו בהמותיו כשרות ולא טריפות. ע״ש. ועמש״כ לעיל דגם בנים יהיו לו בעבור התשובה,

סגולת השופר

כתב בספר תפארת שלמה מרדאמסק לראש השנה וזה לשונו:

"כי כח השופר הוא להעלות כל התפלות הפסולים מכל השנה וגם כל התורה והמצווות שנפלו בידי החיצונים אשר עשקו זרים. וז"ש מברכים לשמוע קול שופר. לשון אסיפה כמ"ש (שמואל א טו, ד) וישמע שאול את העם. כי כן סגולת השופר להיות מאסף לכל התו"מ ומעש"ט מכל השנה גם כל התפלות מכל שנה שנתעכבו לעלות. כמו שמספרים בשם הבעש"ט זלה"ה שפעם אחת ביו"כ אמר שהעלה כל התפלות שנתעכבו זה אלף שנה והעלה אותם למכונם עם התפלה שלו. וז"פ הפ' (דברים יא, יב) עיני ד' אלהיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. כח של תקיעת ר"ה להשפיע ולקרב כל התפלות שיעלו למעלה לרצון מראשית השנה עד אחרית שנה"

כתב בקונטרס דברי חלומות (אות יד)וזה לשונו:

"מצות שופר מביאה יראה בלב וכמו שכתוב (עמוס ג', ו') אם יתקע וגו' ועם לא יחרדו. וזהו עיקר המבוקש מאיש הישראלי וכמו שכתוב (דברים י', י"ב) מה ה' וגו' כי אם ליראה ונאמר (קהלת י"ב, י"ג) סוף דבר הכל וגו' האלהים ירא וגו' כי זה כל האדם. ועל כן מצוה זו בראש השנה להכניס היראה בלב על כל ימות השנה."

הכתבות המעניינות ביותר

רבבות במעמד סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו' בארנה • שידור חי
המתווה שהוצג לגנץ: אביתר תמורת חומש; בימין תוקפים - "הסכמים יש לכבד"
מעמד 'כבוד חכמים ינחלו' לאברכי כולל להוראה ויז'ניץ עפולה
הפיצוץ בחתונה: מתקן קונפטי ששולבו בו זיקוקים הביא לפציעתם של הצעירים
המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד פתיחת הכולל בבית מדרשו בבני ברק
שלג כבד מכסה שוב את החרמון; 20 ס"מ נוספו במפלס התחתון • צפו
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מוואסלוי
המאמץ הדיפלומטי: מקרון נפגש תוך 36 שעות עם פוטין, זלנסקי ושולץ
רוסיה תפתח בתרגיל ענק בבלארוס; ארה"ב שולחת אלפי חיילים • צפו
דינר לטובת ישיבת באבוב בני ציון • גלריה
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – ט' באדר א' ה'תשפ"ב
גדולי תורה ורבני עולם התשובה באו לאחל מזל טוב בחתונת בת הרב יגאל כהן • גלריה
פריצת דרך בהפקת אנרגיה: כור גרעיני ניסיוני בבריטניה שבר שיאים
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים בציון הרשב"י במירון
0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

יפה מאד

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture