צילום: רפאל מורפורגו

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני-אוסטראה זי"ע

היום הילולת הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני - אוסטראה זי"ע ומנוחתו כבוד בבית החיים הישן בטבריה.

כתבות נוספות בנושא:

האדמו''ר מסקולען ירושלים במעונו של גאב"ד ירושלים
שמחת הנישואין לבן רב קהל חסידים טבריה ובת אב"ד מאקווא נתניה
דוכן העיתונים • כל שערי השבועונים על המסך שלכם
החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'
 • הייתי חוזרת הביתה ומחכה לאחותי הגדולה שתחזור עם פיתות לארוחת צהרים...

  תוכן מקודם

 • מצב חירום: גדולי ישראל בעצרת תפילה למען החולים

  תוכן מקודם

 • מזעזע: "הילדים רצו לבעלי והוא לא זיהה אותם"

  תוכן מקודם

 • עדות מזעזעת: "זה שורף את הגוף מבפנים"

  תוכן מקודם

הרה"ק רבי וועלוועלי מטשארני-אוסטרהא זי"ע, היה חד מבני היכלא קדישא – תלמידי הרה"ק המגדול הגדול רבי דוב בער ממעזריטש.

נולד לאביו רבי נפתלי צבי זצ"ל. כבר בהיותו רך בשנים ניכרו בו כשרונות מיוחדים, התמדתו ומסירותו ללימוד התורה היו להלפיא. אף בצל המגיד ממעזריטש הסתופף כבר בילדותו, כשהמגיד מקרבו בחיבה יתירה.

לאחר הסתלקות המגיד דבק בהרה"ק רבי משולם פייבוש מזבאריז בעל "יושר דברי אמת", והיה לו לתלמיד חבר. כשהחל הרה"ק מטשארניאוסטרהא להנהיג עדה. דבקו גאוני וקדושי ארץ.

מתלמידיו המובהקים היו הרה"ק האהבת שלום מקאסוב, הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ אבד"ק סארקא בעל ה"ערבי נחל", ועוד. עם פטירת הרה"ק מזבאריז עלה להתגורר בארץ הקודש, וקבע מושבו בטבריה, ברבות הימים עמד בראש עדת החסידים הטבריה ופעל רבות למען בני הישוב בארה"ק.

ביום ה' באדר שנת תקפ"ג השיב הרה"ק את נשמתו ליוצרה, ומנוחתו כבוד בבית החיים הישן בטבריה.

נס ההצלה מעשי ידי הרה"ק רבי זאב וואלף

קשרי ידידות עמוקים שררו בין הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני-אוסטראה זי"ע ובין מחותנו הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע. [בנו של הרבי ר' זושא, רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטראה זי"ע, היה חתנו של הרה"ק רבי זאב וולף מטשארני-אוסטראה זי"ע]. פעמים מספר התארחו זה אצל זה, ואז היו פועלים גדולות ונצורות, ניסים ונפלאות למען אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם.

הערים טשארני-אוסטרהא ואניפולי מצויות באותו מחוז באוקראינה, ואף סמוכות המה זו לזו. באחד הימים הגיע אל המחוז אדם מסית ומדיח, כדי לדבר על לבותיהם של האנשים לחטוא בחטאים חמורים ביותר, ואף להסית אותם להתנצר ולעבוד עבודה זרה ממש רח"ל. הוא ניסה בכל מיני אמצעים לעשות את מלאכתו, אבל היהודים לא שמעו בקולו, וניסו לגרש אותו מעל פניהם. וכיון שראה כי כך לא תצלח מלאכתו הזהיר את היהודים, כי אם לא יעשו כפי שהוא מבקש, הוא ילשין עליהם לשלטונות וכי אז יאסרו את כל היהודים בבית האסורין. ולכן מוטב להם לעשות כפי רצונו.

ברם, היהודים עמדו איתן באמונתם לבלתי שמוע אל המסית והמדיח הגדול. אבל הצרות והיסורין שלהם גדלו מנשוא עד שמי מרום. הוא אכן הלשין על היהודים לפני השלטונות, ובשל כך נגרמו להם הפסדים רבים בפרנסותיהם, עד שכמעט קצו בחייהם. משלא יכלו לעמוד ביסורים הגדולים הללו, תינו את מר צערם בפני הצדיקים. לפעמים היו באים ושוטחים את צערם בפני הרה"ק רבי זאב וואלף, ולפעמים היו באים אל הרבי ר' זושא בבקשה ובתחנונים כדי להעביר את המסית המדיח הזה, אבל מאומה לא הועיל. המסית והמדיח הזה המשיך לעשות את מעשיו הנבזים למגינת לבם של כל היהודים.

פעם, התאוננו כמה יהודים בפני הרה"ק רבי זאב וואלף כי כבר תש כוחם וסבלם וכי אין הם מסוגלים ליותר, אז הבטיחם הרבי כי השי"ת יהיה בעזרם, אך שוב ללא הועיל. חלפו הימים, וקודם ראש השנה נסעו מנין אנשים לאניפולי אל הרה"ק הרבי ר' זושא ובכו לפניו מאד להעביר את רעת המסית הזה מהאי עלמא, ואפילו להתפלל עליו שימות, כי ביקש להדיחנו מעם השם יתברך. וראה זה פלא, לאחר יום הכיפורים, נחלה לפתע אותו אדם מסית ומדיח, ואף שהיה בריא ושלם קודם לכן, הלך חוליו והתגבר עד שלאחר כמה ימים מת מיתה חטופה, וכל היהודים נושעו מצרותיהם.

לאחר שאותו מסית שבק חיים לכל חי, נחלקו החסידים בדבר המופת שאירע. חסידיו של הרה"ק רבי זאב וואלף אמרו כי לבטח המופת הזה הוא מעשי ידיו של רבם, ואילו חסידיו של הרבי ר' זושא אמרו מנגד כי המופת הזה הוא מעשי ידי רבם. אבל לא הגיעו לעמק השווה. כעבור מספר שבועות התארח הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי אצל מחותנו הרה"ק רבי זאב וואלף בעירו טשארני-אוסטראה, ואז, תחת אחד השיחים שאלו הרבי ר' זושא: "אמור לי מחותני, כיצד אבדתם את המסית הזה? הרי בוודאי היתה זו עבודה קשה עד מאד. לי לא היתה שום עצה כנגדו".

נענה ואמר לו המחותן רבי זאב וואלף: "ביום כיפור התפללתי תפילת 'נעילה' לפני העמוד. הארכתי ביותר בתפילה זו עד שכבר גמרו את התפילה בכל בתי הכנסת בעיר, וכיון שכולם כבר יצאו מבתי הכנסת שלהם, אזי נעמדו כולם מאחורי כתלי בית מדרשי כדי לשמוע אותי כיצד אני מתפלל.

"ולא רק היהודים התמימים נעמדו מאוחרי כתלי בית מדרשי. גם המסית הפושע הזה נעמד כמו כל היהודים מאחורי בית המדרש כדי לשמוע את תפילתי, וכי אז ביודעי כי הוא עומד שם, "האָב אִיך איהֵם דעֶרלאַנְגְט אַ שְׁטִיקְעל חרטה, אִיז הֶער שֹׁוין מֵיינֶער גִיווֶען. האָב אִיך איהֵם גִיקֶענְט בֵּייקוּמֶען" [=הכנסתי בלבו הרהור של חרטה, והוא כבר נהיה שלי… וכי אז הצלחתי לנצח אותו]. שכן מתחילה היה כל כך רחוק מהקדושה, עד שלא היתה לי שום התקשרות ושייכות אליו, וכאשר התגברתי עליו נצחתי אותו עד הסוף, ועשיתי לו כפי שצריכים לעשות למסית ומדיח, לסלקו לגמרי מן העולם הזה. אז נודע לכולם, כי נס ההצלה הזה היה אכן מעשי ידי הרה"ק רבי זאב וואלף, שהצליח להציל את היהודים מהצרות והדיבורים והמעשים של אותו מסית ומדיח, ולהותירם יהודים יראים ושלמים להשי"ת ולתורתו.

(אור צדיקים)

סגולת סיפורי צדיקים

מסופר על הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני אוסטראה זיע"א [שהיה מתלמידי הרה"ק המגיד ממעזריטש] שכמה שעות לפני פטירתו עצם את עיניו, מה שלא ראו אצלו מעולם, כי מדרכו היה לישון בעיניים פקוחות, ואחד מתלמידיו שעמד לידו התחיל לצעוק ולבכות שחשב שרבו נסתלק לשמי מרום, ונתעורר רבינו ופתח את עיניו ואמר לתלמידו, סגרתי את עיני כיון שרציתי לראות את הדורות האחרונים, וראיתי שבעוה"ר בדורות האחרונים אפילו אנשים גדולים בתורה בחסידות כמוך, יהיו צריכים לסייעתא דשמיא להינצל ממחשבות של אפיקורסות רח"ל, והוסיף ואמר, אבותינו במצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה ולא יכלו עוד להתמהמה, כי כמעט ונשתקעו גם בשער הנ' ואז לא היתה להם תקומה ח"ו והיו נשארים שם, והנה שער הנ' זהו אפיקורסות ה' ישמרנו, וראיתי שבעקבתא דמשיחא יתפשט זה השער של טומאת אפיקורסות בעולם רח"ל ואפילו אנשים גדולים כערכינו יהיה להם קשה להינצל מזה, ובכה תלמידו ושאל אותו מה יהא אתנו, ענה ואמר הרבי העצה להינצל מזה היא: "שידברו מסיפורי צדיקים ומעבודתם הקדושה ובזה ינצלו"!  (מאמר מרדכי)

נערך והוגש ע"י הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א

הכתבות המעניינות ביותר

רבבות במעמד סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו' בארנה • שידור חי
המתווה שהוצג לגנץ: אביתר תמורת חומש; בימין תוקפים - "הסכמים יש לכבד"
מעמד 'כבוד חכמים ינחלו' לאברכי כולל להוראה ויז'ניץ עפולה
הפיצוץ בחתונה: מתקן קונפטי ששולבו בו זיקוקים הביא לפציעתם של הצעירים
המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד פתיחת הכולל בבית מדרשו בבני ברק
שלג כבד מכסה שוב את החרמון; 20 ס"מ נוספו במפלס התחתון • צפו
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מוואסלוי
המאמץ הדיפלומטי: מקרון נפגש תוך 36 שעות עם פוטין, זלנסקי ושולץ
רוסיה תפתח בתרגיל ענק בבלארוס; ארה"ב שולחת אלפי חיילים • צפו
דינר לטובת ישיבת באבוב בני ציון • גלריה
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – ט' באדר א' ה'תשפ"ב
גדולי תורה ורבני עולם התשובה באו לאחל מזל טוב בחתונת בת הרב יגאל כהן • גלריה
פריצת דרך בהפקת אנרגיה: כור גרעיני ניסיוני בבריטניה שבר שיאים
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים בציון הרשב"י במירון

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture