Miriam Alster/FLASH90

הכנסת אישרה בקריאה טרומית: כספים שהורים מקבלים מהמדינה – לא יעוקלו

הצעת חוק שנשמעת כל כך הגיונית, אושרה כעת בקריאה טרומית במליאת הכנסת. ההצעה גורסת כי כספים שהמדינה מייעדת לסייע להורים ששקועים בחובות - לא יעוקלו על ידי ההוצאה לפועל ופשוט לא יועילו להם לנסות ולהשתקם כלכלית

יקל על ההורים: עד היום, הוצאה לפועל יכולה הייתה לעקל כספים להורים שהם עצמאיים – ואף כספים שהם קיבלו במסגרת תוכנית ממשלתית שמיועדת לסייע להם להיחלץ מהחובות. אלא שהיום (רביעי) אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק שתקבע כי אותם כספים שהמדינה מייעדת לסייע להורים עצמאיים להיחלץ מהחובות – יישארו אצלם ולא יעוקלו בהוצאה לפועל.

את הצעת החוק יזמה חברת הכנסת אתי עטייה (הליכוד). ההצעה אושרה ברוב של 41 ח"כים במליאת הכנסת בקריאה טרומית, ללא מתנגדים, והועברה למשך חקיקה בוועדת החוקה. כאמור, מוצע לקבוע שכספים המגיעים לחייב במסגרת תכנית ממשלתית שייעודם סיוע להורה עצמאי יהיו מוגנים מפני עיקול.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מדינת ישראל קבעה מספר מנגנוני תשלום והטבות, שתכליתם לסייע להורים עצמאיים, נוכח צורכיהם הכלכליים והמשפחתיים הייחודיים ולנוכח מצבם הפגיע בשוק העבודה. מנגנוני תשלום אלה מעוגנים במספר חוקים ותוכניות ממשלתיות".

"תשלומים אלה נועדו לשמש כרשת ביטחון להורים עצמאיים או כפלטפורמה לשיפור מצבם הכלכלי דרך השתלבות מוצלחת בשוק התעסוקה, לכן יש להבטיח כי כספים אלה יגיעו ליעדם ויגשימו את תכליתם המקורית", נכתב בנוסף.

בהצעת החוק נכתב בנוסף, כי "להגנה על כספי התשלומים המוענקים במסגרת תכניות ממשלתיות לסיוע להורים עצמאיים ישנו רציונל נוסף ומשמעותי, שכן מדובר למעשה בהחזר רטרואקטיבי עבור תשלומים שכבר שולמו מכיסו של ההורה העצמאי, שהסתמך על ההחזר הצפוי. לשיקול ההסתמכות יש לתת משקל גדול לנוכח מאפייני הזכאים לתמיכת התוכנית – הורים שנתמכים בקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי".

"מטרת התוכנית היא לאפשר להורים אלה להיחלץ ממעגל הקצבאות ולשפר את מצבם הכלכלי באמצעות שילובם המוצלח בעבודה או הגדלת היקף המשרה. כל עוד הכספים הללו חשופים לעיקול, לשעבוד או להעברה בעקבות חובות, עלול עיקולם להגדיל את סך חובותיו של ההורה העצמאי, שהסתמך על ההחזר הצפוי, ואף להעמיק את תלותו בקצבאות – בניגוד לתכליתה המוצהרת של התוכנית, ותוך פגיעה בזכותם לשוויון הזדמנויות חברתי ותעסוקתי", נכתב לסיום.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו