Mendy Hachtman/ Flash90

הלכה יומית: מנהגי סדר ליל ראש השנה

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בדינים שונים הנוגעים לימי ראש השנה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז

בסדר ליל ראש השנה יש מנהגים שונים.

לפי ה'בן איש חי' מתחילים בתמרים, כי התמרים קודמים לכל הפירות. ומברכים עליהם 'בורא פרי העץ' ואוכל קצת, ואחר כך יאמר "שיתמו אויבינו…" וכו'.

ולפי עדות אחרות, מתחילים בתפוח, כי יש סוד בתפוח. ואף על פי שיש תמרים והם צריכים להיות קודמים, הלילה הזה – התפוח קודם. ו-'תפוח' אותיות 'פותח' לסימן שהקב"ה יפתח לנו שפע ברכות בכל הענינים.

אבל לפי המקורות, מתחילים ב'קרע' (דלעת). ככה קוראים אצלנו לסדר של ליל ראש השנה: 'סדר אלקרע'. וככה כתוב בהר"ן סוף מסכת ראש השנה, שרב האי גאון היו מביאים לו סל שיש בו חמשה דברים שסימנם: ק"ר כס"ת. קרע רוביא כרתי סלקא תמרים. והתמרים בסוף.
לכן, כדי שלא לעבור על הכלל שצריכים להתחיל בתמרים, יש דרך פשוטה מאד.

קודם כל, מביאים דברים המלוחים שלא צריכים לברך עליהם – באים מחמת הסעודה, ואחרי שגומרים הסעודה, אוכלים את הדברים המתוקים – פירות וכדומה. כשאדם אוכל מתוק לפני הסעודה כבר אין לו תיאבון, אז קודם כל אוכלים דברים מלוחים בלי ברכה, ואחר כך עושים את הסעודה העיקרית של ראש השנה בבשר וכו', ואחרי הסעודה מביאים תמרים וכדומה. וכל זה אחרי המוציא.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו