צילום ארכיון

דייני 'העדה' שבים ומזהירים: "חטא גדול לזלזל ולהתחכם בהוראות הרופאים"

לאחר פרובוקציות הקיצוניים נגד הוראות משרד הבריאות, חברי בד"ץ ה'עדה החרדית' בראשות הראב"ד מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א יוצאים במכתב אזהרה לקהילות ה'עדה': "איסור חמור להתחכם נגד הוראת הרופאים מדובר בפיקוח נפש" • המכתב המלא

במכתב מיוחד המתפרסם הערב (ראשון) על ידי חברי בד"ץ העדה החרדית בראשות הראב"ד מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, מזהירים חברי הבד"ץ לשמוע להוראות הרופאים, ומבקשים לערוך מניינים רק דרך צירוף חצרות ומרפסות ולא להתקהל במקומות אחרים לעריכת מניינים לתפילות. במכתבם מוסיפים הדיינים גם בקשה מיוחדת להתפלל לשלומו של גאב"ד ה'עדה החרדית' מרן הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א אשר נדבק בנגיף הקורונה וסובל מחום גבוה ומאושפז בבית החולים הדסה.

במכתב שנכתב תחת הכותרת "עם ה' חזקו ונתחזקה", כותבים חברי בד"ץ העדה: "עומדים אנו עדיין בתוך המצב הקשה וכלל ישראל עיניו תלויות אל הקב"ה שומע תפלה שישמע לתחנונינו ויאזין שוועתנו, יאמר די לצרותינו, ובתוך הכאב האבל והקושי מתכוננים אנו לחוג את חג המצות הבעל"ט, ומן החובה מצאנו לעורר את אחב"י בכמה דינים וענינים הנוגעים לימים אלו כדת מה לעשות, יתר ובנוסף על הפרטים שפרסמנו ביום ראשון ד' ניסן העעל"ט".

א) מכירת חמץ – אלו המוכרים חמץ ע"י שטר ההרשאה להביד"צ כפי שפורסם כבר, ידאגו הביד"צ הח"מ בע"ה על מכירת חמץ כדין, וראוי שכל אחד יזכור לערוך ההרשאה למכירת חמץ ביפה שעה אחת קודם. ומזהירים אנו תמיד ובפרט השנה שמצוי אונסין, להביא את השטרות ע"י מורשים או פרטיים טרם זמן המכירה בסו"ז אכיל חמץ, וגם כבר הזהרנו שאם המוכר לא נמצא במקום החמץ שמכר במשך ימי חג פסח, יציין בשטר ההרשאה היכן נמצאים המפתחות.

ב) שריפת חמץ – בהיות ולפי ההוראות הרפואה אין להתקהל בחוצות, אשר על כן ראוי שלא ישאירו אלא כזית – כחמישים גר' (הנהוגים להניח בבדיקת חמץ), וכל אחד ישרוף אותם לעצמו בלי התקהלות הקהל וכמובן תוך שמירה על כללי הבטיחות, ובמקום שא"א יכולים לבערו ע"י הורדתו בביה"כ, או לאשפה של הפקר לפני שמפנים אותה.

ג) לגבי חומרות בחג הפסח כבר הודענו שאין להקל בכללות במנהגים ואזהרות שנהגו בהם, כי אם לצורך בריאות או במקום דלא אפשר באופן אחר, ויתייעצו עם מו"צ כדת מה לעשות כל אחד בשאלותיו וספקותיו.

ד) בכל ספק בעניני רפואה ובריאות צריכים להחמיר כדי להשגיח על הבריאות, ואין להחמיר בשום חומרות שאינם אם יש בהם ספק לגבי רפואתו או בריאותו של כל אחד ואחד, והתורה ציוותה לנו 'וחי בהם', ועל הכל יש להתייעץ עם רופא ומו"צ כדת מה לעשות.

ה) על כל אב בביתו להשתדל להכניס את החג בשמחה ובטוב לבב להחדיר אמונה ובטחון בחי עולמים שומע תפלת כל פה, וימשיכו להתפלל להסיר מאתנו כל מחלה וכל נגע ולמנוע מגפה מבנ"י, וכמו"כ ירבו בתפלה על בריאותו השלימה של כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א רבינו יצחק טוביה בן ריקל, בתוך שאר חולי ישראל.

ו) ואנו חוזרים ומדגישים את מה שכבר הודענו כמ"פ, בענין הוראות הרופאים שיש לשמור עליהם וחלילה לזלזל בחייו או בחיי אחרים בענין שיש בו אף ספק ספיקא של פיקו"נ לו או לזולתו, ואיסור חמור שלא להתחכם כנגד הוראות הרופאים, וחמירא סכנתא מאיסורא, והוא פיקוח נפש וחב לאחריני, וחטא גדול לזלזל בהוראות אלו, וכפי שכתב בשעתו הגרעק"א וז"ל: "והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה, חוטא לה' במאוד, כי גדול סכנתא מאיסורא, ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים, שגורם ח"ו התפשטות החולי בעיר, וגדול עוונו מנשוא", וחלילה להקל ראש בהתחכמויות בדברים שיש בהם משום פיקוח נפשות או חשש פיקו"נ, וכבר רווחת בישראל בצוק העיתים הללו סדר התפלות בצירוף כמה בתים חצרות וגזוזטראות, ושומע תפלת כל פה יקבל את תפילות כל ישראל לרחמים ולרצון בכל מקום שהם המכוונים את לבם לאביהם שבשמים, וכמ"ש כבר שגם המתפלל ביחידות בעיתים הללו יקבל שכר כתפלת הציבור.

ז) ובימים המבורכים ימים שיש בהם חפץ ימי חג המצות הבאים לקראתינו לשלום. נתחזק כולנו יחד באמונת אומן, ולדאוג לסדר לימודם של תשב"ר בחורים ואברכים, לסדרי תפלות כתיקונן, ולהתחזק בשמחה בימי המועד כמצוות ה' עלינו, והשעה כשרה לכך להכניס בצאצאינו ובני משפחותינו אהבת תורה ויראת שמים מתוך שמחה והתחזקות, וסמוך לבנו בטוח בה' שכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות.

ח) ובכללות הננו להעיר את לב אחב"י להשתדל להקדים את ימי החג והמועד בכניסתו, ולכה"פ לא לאחר מן הזמן המוקדם המצוין בלוח א"י, ושלא להכנס לספקות של איחור באכילת ושריפת חמץ שיכול להיות חשש של איסורי וביטול מ"ע דאורייתא ודרבנן, ולקבל על עצמם להקדים לקבל את השבת בכניסתו.

ט) ועוד אחת נדבר, הרי ידוע שבשנת תרכ"ו היתה מגפה בפעיה"ק ת"ו וגדולי ישראל בראשות הגאון הקדוש בעל אמרי בינה זצוק"ל קבלו עליהם ועל זרעם שלא לנגן בכלי שיר זולת תוף בשמחת נישואין ומיד ותעצר המגפה, ואולי יש מקום לחזק תקנה זו וכ"א יקבל על עצמו להזהר במנהג אבותינו בידינו ושלא לזלזל חלילה בתקנה קדושה זו למשך כל זמן שמחת הנישואין מקבל"פ ועד למצוה טאנץ וכדו', כי הנה זה עומד אחר כתלינו.

את מכתבם מסיימים חברי הבד"ץ: "והשי"ת יעזרנו לגאלינו גאולת עולמים, ונזכה עוד השתא הכא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון בביאת גואל בב"א. הכו"ח בצפיה לרחמי שמים המרובים ולישועתן של ישראל, הביד"צ דפעיה"ק ת"ו, יום ראשון י"א ניסן תש"פ".

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
4 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

איך הם יושבים ככה צפוף???

איך הם יושבים ככה צפוף???אל תתמה. איירי בתמונת ארכיון.

כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק:

רבותיי יצאה בת קול ואמרה שהמבוגרים ימותו כי בעוונותיהם הרבים לא יזכו לראות פני משיח. וצעירי הדור וקומץ של כמה מבוגרים ול'ו צדיקים יזכו לראות פני משיח שיגיע ב…..
נחקק ונסתם הדבר.
בעל הדבר יודע שאליה הנביא יודיע בקרוב.
לרב היקר הנפטר ב.ד.ה.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו