Yahav Gamliel/Flash90

אכילה ושתיה לפני התפילה / הרב חיים אטיאס

שתית תה או קפה לפני התפילה, והאם אפשר לקום לפני עלות השחר כדי לאכול ולהתכונן לצום?

ידועים דברי חז"ל שתקנו את התפילות כנגד הקורבנות. (ברכות כו:).
ומשכך, נכתוב דין המצוי בהלכות תפילה.

אכילה ושתיה קודם תפילת שחרית

בגמרא בברכות "אמר ר' יוסי, מאי דכתיב 'לא תאכלו על הדם' – לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ר' יצחק אומר, כל האוכל ושותה ואח"כ מתפלל, עליו הכתוב אומר 'ואותי השלחת אחר גויך', אל תקרי גויך אלא גאיך – אומר הקב"ה לאחר שנתגאה זה (ע"י האכילה והשתיה) קיבל עליו עול מלכות שמים".
וכן פסק השו"ע (או"ח פט' ס"ג), שאסור לאכול או לשתות קודם שיתפלל. ולהלכה איסור זה הוא מדרבנן.
ממתי זמן איסור האכילה:

איסור זה הוא מזמן עלות השחר. ואפי' אם ישן בלילה וקם לפני עלות השחר – יכול לאכול או לשתות. (שו"ע ושאר פוסקים). אולם בזוהר הקדוש כתב שכל שישן שנת קבע בלילה, אף אם קם בחצות הלילה – אסור שיאכל עד אחרי שיתפלל שחרית (ולשתות מותר).
וכתב המשנה ברורה שראוי לחוש לדברי הזוהר שלא יאכל אם אינו מוכרח, אבל הצריך לחזק גופו וכדו' או שמפריע לו בלימודו וודאי שמותר.
וגם באור לציון כתב לחוש לדברי הזוהר, אלא אם הוא חולה או חלש שמותר.

לקום בלילה ולאכול מפני הצום:
הרוצה לקום בליל התענית לפני עלות השחר כדי לאכול ולחזק גופו מפני הצום, יכול לסמוך על דברי הפוסקים שהתירו לאכול עד עלות השחר, וטוב שיעשה תנאי קודם שישן, שבדעתו לקום ולאכול קודם עלות השחר. (אור לציון, ילקוט יוסף).

שתית תה או קפה עם סוכר:
כתב השולחן ערוך שמותר לשתות מים לפני התפילה. וביאר המשנה ברורה משום שלא שייך בשתיית מים גאוה.
וכתב עוד המשנה ברורה, שמותר לשתות תה או קפה כדי שיוכל לכוין דעתו בתפילה, ובפרט במקומות שקשה להם לכוין בלא זה. אולם להוסיף סוכר לתה או הקפה – אסור. וכן דעת האור לציון שאין לשתות תה או קפה עם סוכר.
אולם הגרש"ז אוירבעך, ו'היביע אומר' כתבו, שכל טעמו של השו"ע שהתיר שתית מים הוא משום, שמה שאסרו חז"ל זה רק משקה שמביא לידי שכרות, אבל מים שאינם מביאים לכך – מותר. וא"כ לפי"ז, כל משקה שאינו משכר כגון תה או קפה מותר לשתותו, ואפילו עם סוכר, כיון שאינו מביא לשכרות. (וכ"פ עוד אחרוני זמנינו)

קפה עם חלב:
במשנה ברורה ובאור לציון כתבו לאסור שתית קפה עם חלב.
אולם הגרש"ז אוירבעך כתב שהמרגיש צורך לשתות קודם התפילה, יכול לשתות תה או קפה עם סוכר וחלב, ונכון לומר קודם לזה פסוק של בקשה, כגון 'שמע ה' וחונני וגו' . וכן 'היביע אומר' בכמה מקומות כתב שיש להקיל בזה לאדם חלש או זקן, וראוי שקודם לכן יברך ברכות השחר וברכות התורה וקצת מסדר הקורבנות. וכ"פ גם בילקוט יוסף.
ומ"מ שתיה של כוס חלב, אסורה. (הליכות עולם, אבני ישפה).
לעיסת מסטיק לפני התפילה – התיר באבני ישפה, ונסתפק שם לגבי מציצת סוכריה.

שתיה בשבת לפני התפילה
היכן שהותר לאכול או לשתות לפני התפילה – מותר גם בשבת, ואפילו שעוד לא שמע קידוש, מפני שחיוב הקידוש הוא רק לאחר תפילת שחרית.

להערות והארות ניתן לפנות בדוא"ל: [email protected]

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

חזק וברוךךך .

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו