סעודת ההילולא ל"בת עין" ממתקת את הדינים

קריאה מראב"ד מרוקו האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, לערוך סעודת הילולא לכבודו של ה"בת עין" מאווריטש, ביום ההילולא י"ב כסלו הערב יערכו עשרות סעודות מצווה בישיבות "שובה ישראל" ברחבי תבל

"בודאי אם גדולי עולם חשבו לעשות הלולה ולגדל ולחזק את זה וכל שכן אם ידידנו הרב הגאון, הצדיק, החסיד, הפרוש, כל כלו קדש יאמר לו, כל כלו עבודת ה' וזכוי הרבים, עליו אפשר לומר "ישמחו השמים ותגל הארץ" רבי אלימלך בידרמן הצדיק שאהוב עלינו אהבה מרבה אמר וחושב שבעל ה"בת עין" טוב לעשות לו את ההלולה, ודאי שבעולמות עליונים הצדיק הזה נמצא בבית דין של מעלה והסעודה שעורכים לכבודו ממתקת את הדינים ומשפיעה לכל אחד מאתנו ישועה ושמחה גדולה, מתוק הדינים זהו הדבר הגדול והחשוב ביותר. לכן ישתדלו צדיקים בבתי מדרש של שובה ישראל להשתדל לערך בי"ב בכסלו סעודה והלולה לכבוד ה "בת עין"." כך מבקש הרב פינטו, בקריאה מיוחדת נשלחה השבוע.
הקריאה המיוחדת מראש אבות בתי הדין במרוקו, הרב יאשיהו פינטו, בה הוא מפרט את מעלת סעודת ההילולא לזכרו של ה"בת עין" מאווריטש, ובקשה לערוך סעודות שכאלו, בכל בתי המדרש של "שובה ישראל" ברחבי תבל.
בהקלטה שנשלחה, פירט הרב פינטו את מהות הסגולה, והוסיף דברי שבח בכוחה, כפי שעורר על כך הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, כשהוא מעורר את שומעי לקחו לקיים את הסגולה הגדולה.
*
בדבריו אמר הרב פינטו "י"ב בכסלו זהו יום מיחד בו חלה הלולת ה"בת עין" שהיה קדש קדשים וצדיק גדול ובעל מעלות נשגבות וכוחות גדולים. ישנו יסוד גדול שעלינו לדעת ולהבין, בשמים יש בית דין של מעלה שהנו כעין בית דין של מטה והוא מרכב מראש אב בית דין, דינים, תובע, נתבע, סנגוריה, קטגוריה וכל דבר עובר באותה דרך בבית דין של מעלה.
הקב"ה רוצה טוב לעם ישראל ויודע שצריכים ללמד זכות על עם ישראל לכן הוא מוסיף בבית דין של מעלה דין מבית דין של מטה שהיה צדיק וחסיד גדול שכל נשמות עם ישראל קשורים בו והיה מליץ ישר על עם ישראל ומבין את מאוי הנפש של עם ישראל.
כך מצאנו ברבה בר נחמני כאשר היה מחלקת בשמים מתי מקבלים צרעת, בהרת, טמאה וכו' בישיבה של מעלה החלט להביא את נשמתו של רבה בר נחמני להביאו לבית דין של מעלה בכדי לבאר מחלקת זו.
אם כן נבין שבכל בית דין של מעלה ישנה נשמה אחת של צדיק שנפטר מהעולם הזה מצרפת לבית דין של מעלה וזאת משום שמלאכים הם קדושים אולם אינם מכירים בתאוותיהם ורצונותיהם של בני האדם משכך אינם יכולים לדון את בני האדם.
ישנם לא מעט ספורים על נשמות של נפטרים שבאו לצדיקים והעידו על אותם צדיקים שיושבים בבית דין של מעלה שהיו קשים ומקפידים יותר מהמלאכים ובקשו מאותם צדיקים בעולם הזה לפעל שיוציאו את אותם צדיקים מהיותם דינים בבית דין של מעלה.
אם כך הקב"ה לוקח לבית דין של מעלה נשמות של צדיקים שכלל עם ישראל היה קשור אתם והם מליצי ישר על עם ישראל שיהיו בבית דין של מעלה.
כאשר אדם בא להשתטח בקבר של צדיק, אנו מקבלים על עצמנו תשובה מתוך חרטה גמורה ורצון לתקן את דרכינו ומבקשים שאותו צדיק יהיה מליץ ישר עלינו לפני הקב"ה בבית דין של מעלה. חשוב לדעת שאנו מתפללים לקב"ה ומבקשים שהצדיק יהיה מליץ ישר בעדנו שתתקבל תפלתנו לרצון לפני הקב"ה ובית דין של מעלה, אסור להתפלל לצדיק שימלא בקשתינו.
אם כן כאשר עושים הלולה, סעודה לצדיק מסים או משתטחים על קברו, מדבר על צדיקים שגדולי הדור במשך הדורות הרגישו והבינו שאלו צדיקים שיש להם כוח ונמצאים בבית דין של מעלה ובכוחם לשנות ולמתק את הדינים על עם ישראל. בכח ההלולה שבה נעשה סעודה וכו' אותם צדיקים מקבלים יותר הבנה, ומקלים יותר את הדין מעל כלל עם ישראל. וזוהי אחת הסבות לקיום הלולת צדיקים."
ב"ה אנו נמצאים ביום ערב ההלולה של ה"בת עין" י"ב בכסלו, רבי אברהם דב בן רבי דוד, שהיה קדש קדשים היה אחד התלמידים של אדמורי טשרנוביל, ותלמיד של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שכל מי שבסביבת אותם צדיקים ודאי מעלתו גדולה ורמה ביותר.
ל"בת עין" היתה מסירות נפש גדולה ביותר ואהבה גדולה לארץ ישראל וכן מסירות הנפש בזמנים הקשים שהיו בארץ ישראל, בימים שהיה רעב, רדיפות הגויים שהיו קשות וחמורות מאוד, רעידות אדמה קשות וכדומה.
באחת מרעידות האדמה הקשות היה לפלא עצום שלמרות ההרס הרב היכן שעמדו ה"בת עין" ותלמידיו לא נחרב ולא נשבר. כך קבלו רבותינו מדורי דורות ביום י"ב בכסלו לעשות הלולה וסעודה לעלוי נשמת הצדיק גדול בעל ה"בת עין" שהיה קדש קדשים.
בודאי אם גדולי עולם חשבו לעשות הלולה ולגדל ולחזק את זה וכל שכן אם ידידנו הרב הגאון, הצדיק, החסיד, הפרוש, כל כלו קדש יאמר לו, כל כלו עבודת ה' וזכוי הרבים, עליו אפשר לומר "ישמחו השמים ותגל הארץ" רבי אלימלך בידרמן הצדיק שאהוב עלינו אהבה מרבה אמר וחושב שבעל ה"בת עין" טוב לעשות לו את ההלולה, ודאי שבעולמות עליונים הצדיק הזה נמצא בבית דין של מעלה והסעודה שעורכים לכבודו ממתקת את הדינים ומשפיעה לכל אחד מאתנו ישועה ושמחה גדולה, מתוק הדינים זהו הדבר הגדול והחשוב ביותר.
לכן ישתדלו צדיקים בבתי מדרש של שובה ישראל להשתדל לערך בי"ב בכסלו סעודה והלולה לכבוד ה "בת עין".
בשנה זו ההלולה חלה ביום שלישי ובימי שלישי נוהגים ב"שובה ישראל" לקים גם סעודת מצוה לכבוד הושע בן בארי שנאמר "סעדני ה' ואושע".
ידוע מה שאומר החוזה מלובלין על סעודת מצוה לכבוד הושע בן בארי ביום שלישי יש לזה כוח גדול "יבוא טוב יקבל טוב מטוב לטוב" השפעה גדולה מהקב"ה ובע"ה נהיה כלנו תחת שמירתו הגדולה של הקב"ה שנאמר "שומרני אל כאישון בת עין".
הקב"ה ישמרנו ויצילנו וירוממנו ועל ידי זה ישפע שפע מכל העולמות ונזכה בע"ה להושע ולהגאל "ובא לציון גואל", נעלה ונתעלה וננצח את כל הנסיונות והדברים הקשים שעם ישראל עומד כנגדם בזכות הצדיקים שוכני עפר שיהיו מליצי ישר על כלנו נזכה לגאלה שלמה.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו