מעמד סיום והתחלת הש"ס והיערכות עם התחלת בניית בנין ביהמ"ד דקהל "אמרי ברוך" ויז'ניץ אלעד

מעמד סיום והתחלת הש"ס לע"נ הרה"ח יודל עיבר פלדמן ז"ל בן הרבני הנגיד רבי חיים משה פלדמן שליט"א שנלמד ע"י קהל "אמרי ברוך" ויזניץ אלעד ובראשם רב הקהילה הגאון יוסף כץ שליט"א • צילום: דוד זר
הקהילה הצעירה הוקמה בשבת פרשת בראשית תשע"ו ובשנתיים וחצי זכו בס"ד לכונן ולייסד מקום מפואר ופעיל לתורה ולתפילה ולחסידות המהווה מגדלור לעיר אלעד כולה.

לקראת היא"צ הראשון של הרה"ח ר' יהודה אברהם עיבר פלדמן ז"ל שחל בחול המועד פסח התכנסו לסיום הש"ס שקיבלו על עצמם בני הקהילה ובראשם רב הקהילה הגאון רבי יוסף כץ שליט"א ובהשתתפות אביו איש אמונם של אדמור"י בית ויז'ניץ ובונה מלכות ויז'ניץ בכל העולם הרבני הרה"ח חיים משה פלדמן שליט"א וחברי הקהילה ובני המשפחה.

המעמד החל בתפילת ערבית כשלאחריה הסבו לסעודת מצווה באולם בית שלמה בקרית ויז'ניץ בני ברק. בדברי פתיחה התכבד הרה"ג יוסף אריה דויטש שליט"א ראש הכולל בירושלים וחמיו של רב הקהילה הגר"י כץ שליט"א, שהאריך בגודל חסדי השם, בהזכירו ימים מקדם בתקופת בעל ה"אמרי חיים" זי"ע שהתחיל בשעתו במתי מעט עם מניין מצומצם וכיום נתפשט עם שטיבלעך בכל תפוצות היהדות בעולם כולו, בדבריו שיבח את ביהמ"ד שבכל עת שמבקר שם מתפעל מטיב האברכים והלימוד שקיבלו ע"ע לסיים הש"ס משך כל שנה ושנה.

בשם המשפחה נשא דברים הרה"ג מרדכי שלמה יוסף פרידמאן שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסדיגורא שליט"א ונכדו של הרח"מ פלדמן שליט"א, שהרחיב בגודל הזכות בסיום הש"ס שנלמד לטובת נשמת ר' יודל עביר ז"ל שבין פעולותיו הרבות לכלל ולפרט היה מסור בלו"נ לבניית מבנה בית המדרש של קהל "אמרי ברוך" באלעד והאריך בגדלות הנפטר ובזכות שבני משפחתו נושאים – והקרן קיימת לעולם הבא.

לאחר ניגוני התעוררות ומענייני לימוד התורה, סיים מורינו רב הקהילה הגאון רבי יוסף כץ שליט"א את הש"ס כשהציבור שרוי בהתרגשות גדולה, ולאחריה אמר את הקדיש אבי המנוח ר' חיים משה שליט"א ותיכף פתח רב הקהילה שליט"א בהתחלת הש"ס בלימוד מסכת ברכות – לסיום הש"ס שיתקיים בס"ד בשנה הבעל"ט. מרן אדמו"ר שליט"א טעם מהמזונות ושתה לחיים, ואיחל לכל הקהל לחיים טובים ולשלום.

בשם מתפללי בית המדרש והנהלת וועד הקהילה הביע הרב אלימלך שכטר הי"ו דברים נרגשים בתארו את תהליך ייסוד בית המדרש והפעולות הרוחניות המתקיימות בה, כשאינו פוסח מלהודות לכל העוסקים והמעשים, השותפים שהעבירו כבר תרומתם, ובני הקהילה שיתנו בעז"ה. כמו"כ שיבח את עמודי דבי מדרשי בהדגישו שכשביקש רבינו שליט"א לפתוח שטיבלעך לא ירדו כולם לסוף דעתו הק', ועתה קמה וגם ניצבה תפארת שבתפארת שאינה צריכה לעדויות נוספות, האיך שמצליחה לחבר רעים, להוסיף בלימוד ותפילה בדרך רבותינו הק', כשהרב שליט"א מעביר ומנחיל תדיר דרכיו והוראותיו של רבינו שליט"א, מתפללים כדבעי, באסיפות מרעים, ועתה בימי חוה"מ פסח וכן בשבתות בלימוד לפני התפילה מנער ועד זקן. פרק מיוחד בדבריו הקדיש לספר על העזרה בקודש של ר' יודל עביר ז"ל והאיך שעד יום היכנסו לבית החולים דאג ועזר לבית המדרש בחן וענווה, ועל הזכות הגדולה של אביו הרה"ח ר' חיים משה שליט"א, כשתפארתו והדרו של בנין ביהמ"ד שהוא זוכה להיבנות מדפי גמרא…

בסיום דבריו עידכן בהתרגשות גדולה על קבלת "היתר בניה" באותו יום לאחר אין-ספור השתדלויות משך חודשים ארוכים והודה למנכ"ל מוסדות ויז'ניץ אלעד הרב חיים מאיר כץ הי"ו על עזרתו ועמידתו לימין ביהמ"ד תדיר במיוחד בפגישתו לפני שנה עם ר' יודל עיבר ז"ל ויבדלחט"א אביו ולקבלת היתר הבניה, הערכה גדולה הביע לראש העיר הרב ישראל פרוש הי"ו על העזרה הכללית בחפץ לב ולהרב אברהם שטרן הי"ו יו"ר וועדת תכנון ובניה באלעד על עשייתו את הבלתי ייאמן בקבלת ההיתר והיותו לעזרת הקהילה בכל עת ובכל שעה משעות היממה. כן הביע תודה והערכה לראש הקהל הרב שמעון גפנר הי"ו על מסירותו ללא ליאות וללא הפוגה ולחבר וועד קרן הבניין הרב יעקב צבי גרין הי"ו שעשה עבודה מקצועית ועקבית עד הגיענו הלום.

מרן אדמו"ר שליט"א פתח בדברות קדשו מבעל ההילולא ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, שהיה מפורסם מאוד בג' עמודי העולם, והרחיב אודות גודל הזכות להשתתף בסיום הש"ס שנלמד ביגיעה עצומה, וכן העלה את גודל הזכות שהיה לנפטר ר' יודל ז"ל שנשא על שכמו בחייו הקצרים כ"כ הרבה, ולא זכינו שיאריך ימים עמנו עוד ונפטר בחטף, זכה והרבה עשה בהצנע לכת עם אלוקיו, היה סוחר ולא יצא לעבודתו אלא לאחר כמה שעות של לימוד התורה, ולאחריה הייתה התפילה כחסידים הראשונים.

שמו של הרב שליט"א "יוסף" השם עליכם, הריהו זוכה להוסיף ללמוד וללמד, הקהילה וביהמ"ד קרוים ע"ש זקני ההיליגער "אמרי ברוך" זי"ע, זכורני כשה"אמרי חיים" קיבל את פני אחיו ה"מקור ברוך" ואמר לו בהתרגשות 'ברוך' ר"ת ב'שמחה ר'בה ו'אמרו כ'ולם – "פקודי השם ישרים משמחי לב". והאריך בשבח הנדיב ר' חיים משה פלדמן העומד לימין ולעזר לביהמ"ד ולכל צרכי בית ויז'ניץ וסיים בברכה מרובה לתורם, לרב ולבני הקהילה, ויהי רצון שנזכה לכל ההשפעות, אריכות ימים ושנים, ויצליחו בני הקהילה לבנות בית המדרש בקרוב ובניקל.

מרן שליט"א העניק כוסות יין להרה"ח ישראל מרדכי גפנר הי"ו – שותף נכבד בבניית בית המדרש, לאביו הרה"ח צבי אריה שליט"א, ולהרב ישכר משה ורטהימר הי"ו – יו"ר וועד קרן הבניין. לאחר ריקוד של מצווה כובד מוה"ר חיים משה פעלדמאן לברך על הכוס.

השתתפו עוד: הרה"ג יעקב מרדכי הגר שליט"א בן מרן אדמו"ר שליט"א, הרה"ג רבי ברוך כץ שליט"א רב בית המדרש ויז'ניץ מרכז ב"ב, הרה"ג אברהם פכטר שליט"א ראש כולל וישיבת "מרכז התורה" באלעד, הרה"ג אהרן אליהו פלדמן שליט"א, הרב אברהם אשר ולצר הי"ו והרב בערל מרדכי דסקל הי"ו.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו